Projekty budowlane

Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ustalonych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla niej umożliwia podjęcie starań o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Działaniem niezbędnym do jej uzyskania jest opracowanie projektu budowlanego zamierzenia inwestycyjnego.Osoba, która legitymuje się prawem do Czytaj więcej...

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Osoba, która pragnie zainicjować proces budowlany obiektu budowlanego jakim jest np. dom (budowa systemem gospodarczym lub przez firmę - kompleksowego wykonawcę) musi uzyskać pozwolenie na budowę, powinna posiadać przede wszystkim prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przez prawo to należy rozumieć tytuł prawny wynikający z Czytaj więcej...

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Przed rozpoczęciem budowy obiektu budowlanego, jakim jest np. dom czy budynek handlowy, obligatoryjne jest wcześniejsze otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Określa ona w sposób szczegółowy, co na danej działce można wybudować, a także jakie warunki należy przy tym spełnić. Aby ubiegać się o wydanie decyzji o Czytaj więcej...

Nadzór budowlany

Polskie ustawodawstwo ujmuje nadzór budowlany w dwóch znaczeniach: jako pewien układ zależności organizacyjnej między podmiotami spełniającymi funkcje administracji publicznej oraz jako kategoria prawa materialnego.   Wówczas organ administracji publicznej na podstawie norm prawa powszechnie obowiązującego może nakładać pewne obowiąCzytaj więcej...

Uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnikami procesu budowlanego, niezależnie czy budowany jest dom czy pojedyncze mieszkanie, są według ustawy Prawo budowlane: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy bądź kierownik robót. Należy jednak zauważyć, że oprócz podmiotów wymienionych powyżej z przepisów prawa budowlanego wynika, iż jest to róCzytaj więcej...

Czym jest proces inwestycyjny (proces budowlany)?

Pojęcie inwestycji, od którego należy rozpocząć, należy do kategorii pojęć ekonomicznych, a nie prawnych. Ekonomiści określają inwestycję jako nakłady gospodarcze zmierzające do stworzenia nowych lub powiększenia istniejących już składników majątku trwałego. Natomiast proces inwestycyjny jest kompleksem stale powtarzających się działaCzytaj więcej...

Decyzje i postanowienia prawa budowlanego

Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę. Kończy więc postępowanie w danej instancji. Decyzja powinna mieć formę pisemną. Jest to zrozumiałe, jeśli się zważy, że stanowi ona trwałą postawę uzyskiwanych przez stronę uprawnień np.: uprawnienia budowlane. Jeśli postępowanie administracyjne z jakiejkolwiek przyczyny stało Czytaj więcej...

Postępowanie administracyjne w procesie budowlanym

Administracja publiczna sprawowana jest przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego w różnych prawnych formach działania. Jedną z tych form jest wydawanie indywidualnych aktów administracyjnych w formie decyzji administracyjnych. Inną prawną formą działania administracji jest stanowienie powszechnie obowiązujących Czytaj więcej...

Regulamin bankowy – charakter prawny

Postanowienia ogólnych warunków umów oraz regulaminów są dla stron wiążące, o ile strony w umowie nie ustalą odmiennie swych praw i obowiązków. Regulamin stanowi wzorzec normatywny regulujący warunki zawierania umów z bankiem.  Regulamin bankowy należy do umownych źródeł prawa (lex contractus). Ustawa – Prawo bankowe upoważnia banko Czytaj więcej...

Outsourcing czynności bankowych

Od 1 maja 2004 r. wprowadzono regulacje dotyczące tzw. outsourcingu, czyli prowadzenia działalności bankowej z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych.Zgodnie z art. 6a pr. bank. w drodze umowy zawartej na piśmie bank może powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie wyłącznie:1. w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w Czytaj więcej...

Czynność bankowa

W polskim ustawodawstwie nie ma definicji czynności bankowych, można jedynie takie czynności scharakteryzować na podstawie doktryny. Uważa się, że czynności bankowe to:- pozostające w funkcjonalnym związku czynności faktyczne i prawne,- związane z zawieraniem i wykonywaniem umów, - przewidziane wyłącznie dla banku albo mające charakter Czytaj więcej...

Zakres działania banku w świetle prawa bankowego

Działania banku: czynności bankowe (art. 5) i inne działania bankowe (usługi bankowe – art. 6.)Czynności bankowe sensu stricte w znaczeniu obiektywnym, to takie, które z samej swej natury są czynnościami bankowymi (art. 5 ust. 1 – katalog zamknięty):1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego Czytaj więcej...

Podział poręczeń bankowych cz. 2

3) podporęczenie jest poręczeniem udzielonym za zobowiązanie poręczyciela Podporęczycielzobowiązuje się więc wobec wierzyciela, że poręczyciel wykona swe zobowiązanie. Zobowiązanie podporęczyciela staje się aktualne, kiedy poręczyciel nie wykona swego zobowiązania. Odpowiednie zastosowanie znajduje tutaj art. 881 k. c. o Czytaj więcej...

Podział poręczeń bankowych cz. 1

Poręczenie cywilne to najprostsza i najtańsza forma zabezpieczenia należności pieniężnych. Istnieje jednak szereg różnic pomiędzy poręczeniem cywilnym a poręczeniem wekslowym, które powodują, że zabezpieczenie spłaty kredytu za pomocą awalu sięga dalej niż poręczenia według prawa cywilnego:1. poręczenie według prawa cywilnego Czytaj więcej...