Polecane: asarto.pl

Popularne produkty bankowe

Produkt bankowy możemy scharakteryzować jako jednolity, wyraźnie wyodrębniony pod względem formalnym i cenowym składnik oferty bankowej.

Podstawowe produkty bankowe możemy podzielić na 3 podstawowe kategorie. Są to:
• rozliczenia pieniężne
• rozliczenia gotówkowe
• rozliczenia bez gotówkowe

Rozliczenia pieniężne to świadome i zgodne z przepisami prawa, przemieszczenia środków pieniężnych pomiędzy osobami prawnymi bądź fizycznymi. Rozliczenia te pochodzą głównie z umów o:
• kupnie / sprzedaży
• wynajmie
• dzierżawie
• robociźnie

Rozliczenia gotówkowe dokonywane są głównie w kasie przez kasjera, który odpowiada za przeprowadzane transakcje. Operacje wypłat bądź wpłat potwierdzane są dowodami wpłaty.

Do rozliczeń gotówkowych zalicza się również:
• płatności wykonywane za pomocą czeku płatniczego
• płatności wykonane gotówką
• przekazy i pobrania pocztowe

Rozliczenia bezgotówkowe to przekazywania środków piniężnych między osobami prawnymi bądź fizycznymi za pomocą przeniesienia środków pieniężnych z jednego konta na inne.
 
Do typowych rozliczeń bezgotówkowych zalicza się:
• rozliczenia saldami - następują wówczas, gdy jesteśmy stroną zarówno kupującą jak i sprzedającą, a nasz kontrahent pełni także obie funkcje, rozliczenie wówczas następuje okresowo saldem
• żądanie zapłaty - realizuje się przez złożenie przez wierzyciela w banku żądania zapłaty w celu pobrania od dłużnika zapłaty
• czek rozrachunkowy - polega na wręczeniu przez dłużnika wierzycielowi czeku, na podstawie którego zostaje on obciążony długiem
• weksle - rozliczenie zawierające bezwarunkowe wezwanie do zapłaty

Obecnie posiadanie rachunku bankowego (konta bankowego, ROR) jest rzeczą powszechną. W dzisiejszych czasach konto bankowe posiadają zarówno duże przedsiębiorstwa jak i robotnicy, rzemieślnicy, renciści oraz wiele innych podmiotów prawnych i osób fizycznych, a nawet dzieci.

Rachunek bankowy pozwala w znaczny sposób ułatwić wszelkie rozliczenia gotówkowe, np. wypłatę wynagrodzeń pracownikom firmy. Założenie konta w banku dla osoby fizycznej to przede wszystkim bezpieczeństwo, wygoda, łatwość w dokonywaniu transakcji. Bank oferując klientom otwarcie konta ma w swej gestii gromadzenie środków pieniężnych potrzebnych do dalszego obrotu (w celu zwiększania zysków), a także nawiązanie trwalszej więzi z tymże właśnie klientem.

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów, banki zaoferowały nowoczesny produkt bankowy jakim niewątpliwie jest internetowe konto bankowe.

E-banking na dobre zagościł na polskim rynku, dzięki temu klient może bez wychodzenia z domu aplikować np. o kredyty konsumenckie, kredyty samochodowe, leasing czy kredyty hipoteczne. Ułatwieniem dla klientów są również kalkulatory kredytowe. Kalkulator kredytowy umożliwia klientowi sprawdzenie jaki jest ostateczny koszt kredytu i RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

ROR czyli rachunek bieżący jest to najpopularniejszy, a zarazem podstawowy rachunek bankowy. Służy do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek bieżący jest równocześnie rachunkiem czekowym od chwili wydania posiadaczowi książeczki czekowej. Rachunki bieżące pełnią ważną rolę w przedsiębiorstwach, wpływają na nie bowiem należności od odbiorców za sprzedawane towary i świadczone usługi, podejmowane są z nich środki na wypłatę wynagrodzeń, pokrywane zobowiązania wobec dostawców, podatki, opłaty itp.

W ramach rachunku bieżącego (ROR) mogą być udzielane kredyty. Zadłużenie w takim przypadku występuje w postaci salda debetowego (ujemnego) rachunku bieżącego kredytobiorcy. Powstaje ono w wyniku dyspozycji płatniczych realizowanych w ciężar tego rachunku. Wpłaty na rachunek bieżący zmniejszają zadłużenie.Osoby fizyczne również mogą posiadać rachunek bieżący, dotyczy to zwłaszcza osób, które nie chcą lub nie mogą otworzyć w banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego np. osoby wykonujące wolne zawody.

Z kolei lokaty terminowe służą do gromadzenia czasowo wolnych środków (oszczędności), przechowywanych przez posiadacza rachunku w banku, w czasie określonym w umowie np. kilkuletnim, kilkumiesięcznym. Najczęściej z usługi tej korzystają podmioty gospodarcze, nie korzystające z pomocy kredytowej banku, posiadające nadwyżki środków płynnych, które chcą ulokować na wyższy procent. Wkłady terminowe są wyżej oprocentowane niż wkłady na rachunkach bieżących. Na rachunkach lokat terminowych mogą być także gromadzone fundusze na specjalne cele danej jednostki.

Popularnym produktem bankowym jest też niezmiennie rachunek oszczędnościowy. Banki otwierają takie rachunki głównie osobom fizycznym w celu gromadzenia przez nie wkładów oszczędnościowych w złotych jak i w walutach obcych. Jednym z dowodów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego może być książeczka oszczędnościowa ale także inny dokument, jednakże zawsze w ich treści wymagane jest użycie wyrazu „oszczędnościowy”. Rachunki oszczędnościowe mogą być a'wista lub terminowe. Najczęściej jednak bank prowadząc rachunek oszczędnościowy łączy taki rachunek z rachunkiem rozliczeniowym, co jest dosyć wygodne dla klienta. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w gotówce lub bezgotówkowo, przy czym właściciel takiego wkładu może dysponować nim także przez pełnomocnika.

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego określa umowa o prowadzenie rachunku przy czym procent ten może być stały lub zmienny. Bank jest m.in. zobowiązany wypłacić po śmierci wkładcy z jego rachunku oszczędnościowego kwotę która pokryje koszty pogrzeby zwyczajowego (oczywiście po uprzednim okazaniu odpowiednich dokumentów).

Rachunki kredytowe to z kolei rachunki służące do ewidencjonowania stopnia wykorzystania i spłaty kredytu. Wykorzystanie kredytu (obciążenie rachunku) może polegać m.in. na dokonaniu wypłaty bezgotówkowej (rzadziej gotówkowej), bezpośrednio z rachunku kredytu lub także na  dokonaniu przelewu określonej kwoty z rachunku kredytowego na rachunek bieżący kredytobiorcy (uznanie rachunku bankowego). Wykorzystanie kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach kredytu, zawsze jednak kwota ta jest ograniczona poprze limit kredytowy zawarty w umowie. Podobnie postępuje się przy spłacie kredytu. Następuje ona przez jednorazowe uznanie rachunku kredytu lub także w określonych umową ratach.

Polecane: leasing warszawa

Polecane: Podręczniki online