Podział poręczeń bankowych cz. 2

3) podporęczenie jest poręczeniem udzielonym za zobowiązanie poręczyciela

Podporęczycielzobowiązuje się więc wobec wierzyciela, że poręczyciel wykona swe zobowiązanie. Zobowiązanie podporęczyciela staje się aktualne, kiedy poręczyciel nie wykona swego zobowiązania. Odpowiednie zastosowanie znajduje tutaj art. 881 k. c. o odpowiedzialności jak współdłużnik solidarny. Podporęczyciel odpowiadając za poręczyciela odpowiada jednocześnie w granicach jego odpowiedzialności. Jeżeli poręczyciel udzielił poręczenia terminowego lub poręczył do określonej wysokości, względnie w inny sposób ograniczył swa odpowiedzialność, dotyczy to również podporęczyciela. Podporęczyciel może jednak udzielić poręczenia jedynie za spłatę określonej w oświadczeniu części zobowiązania poręczyciela lub udzielić poręczenia w kwocie niższej niż poręczyciel. Dopuszczalne jest także udzielenie poręczenia terminowego, nawet jeżeli poręczenie było udzielone przez poręczyciela jako bezterminowe.

Zwolnienie podporęczyciela zdługu przez wierzyciela nie wpływa na odpowiedzialność poręczyciela. Podporeczycielowi z kolei, który zaspokoił wierzyciela, przysługuje roszczenie zwrotne przeciw poręczycielowi i dłużnikowi głównemu.

4) poręczenie za dług zwrotny
Przedmiotemporęczenia jest tutaj roszczenie zwrotne, jakie ma osoba, która wykonała zobowiązanie za dłużnika głównego, np. poręczyciel, gwarant. Poręczenie może być udzielane za zobowiązanie jakie ma ta osoba wobec dłużnika głównego oraz wobec innych osób odpowiedzialnych solidarnie za spłatę zobowiązania.

Umowa zostaje zawarta między daną osobą a poręczycielem. Wierzyciela nie łączy tutaj żaden stosunek prawny z osobąudzielającą poręczenia zwrotnego. Tego rodzaju poręczenie nie jest odrębnie uregulowane w kodeksie cywilnym. Jednakże ze względu na fakt, że przepisy kodeksu dotyczące poręczeń stanowią ogólnie, iż poręczyciel zobowiązuje się „wykonać zobowiązanie”, należy uznać, że dopuszczalne jest poręczenie za każde zobowiązanie.

5) poręczenie wekslowe(zwane awalem), uregulowane w art. 30 – 32 prawa wekslowego jest szczególna formą zabezpieczenia zobowiązania wekslowego. Zabezpieczenie to polega na wzmocnieniu interesu posiadacza weksla poprzez złożenie przez poręczyciela podpisu na wekslu. W ten sposób zyskuje on dodatkowego dłużnika, odpowiadającego za zapłatę sumy wekslowej w sposóbsamodzielny, całym swoim majątkiem osobistym.
Poręczenie wekslowe może zostać złożone w każdym momencie tj. na wekslu in blanco (własnym lub trasowanym), wekslu już uzupełnionym lub na wekslu, którego termin płatności już minął, w celu wzmocnienia istniejącego zobowiązania wekslowego

Charakter, formę i skutki prawne awalu jako instytucji prawnej specjalnego rodzaju określają przepisy prawa wekslowego, jaki obowiązuje w kraju, w którym został on udzielony. Instytucja poręczenia wekslowego ma duże znaczenie i szerokie zastosowania w handlowych stosunkach, zwłaszcza międzynarodowych. Przyczyna tego są bardziej adekwatne rozwiązania przyjęte do potrzeb obrotu handlowego niż regulowana prze przepisy prawa cywilnego instytucja zwykłego poręczenia.

Awal stanowi szczególną odmianę poręczenia cywilnego. W Polsce unormowane jest ono w prawie wekslowym z 1936 r. Treść oświadczenia poręczyciela wekslowego składa się z jego własnoręcznego podpisu oraz zwrotu „poręczam”, „awal” lub innego równoznacznego. W wyjątkowym przypadku poręczenie może być wyrażone jedynie poprzez sam podpis poręczyciela, który powinien być umieszczony na przedniej stronie weksla w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że nie jest to podpis wystawcy lub trasata. Jeżeli natomiast oświadczenie zawiera oprócz podpisu także zwrot „poręczam”, tomoże być ono zamieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronieweksla, według wyboru poręczyciela.

Awal może dać osoba trzecia fizyczna i prawna lub osoba już podpisana na wekslu, np. pełnomocnik może poręczyć za mocodawcę. Przed przyjęciem poręczenia banksprawdza, czy sytuacja finansowa poręczyciela może stanowić gwarancje spłaty kredytu. Poręczenie wekslowe zabezpieczające spłatę kredytu jest zobowiązaniem na rzecz banku, związanym z dokonywaniem czynności bankowych.

Celem poręczenia jest bowiem zagwarantowanie wykonania obowiązku spłaty udzielonego kredytu, zaś działalność kredytowa należy do podstawowych zadań banków (wyrok s. apel. z dnia 27.03.1996 r.). Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego jest znacznie surowsza niż poręczyciela, który udzielił poręczenia według przepisów kodeksu cywilnego. Przede wszystkim nieważność zobowiązania osoby, za którą udzielono awalu, nie ma wpływu na ważność zobowiązania poręczyciela. W wyjątkowym przypadku, gdy zobowiązanie osoby, za którą poręczono byłoby nieważne z przyczyn formalnych (np. z powodu braku jej podpisu, czy braku oznaczenia waluty w jakiej wyrażono sumę wekslową), poręczyciel będzie wolny od odpowiedzialności. Poręczyciel wekslowy nie musi poręczać za zapłatę całej sumy określonej na wekslu, może ograniczyć swoją odpowiedzialność np. do 7000 zł.

Ograniczenie odpowiedzialności musi być jednak, tak samo jak poręczenie, umieszczone na wekslu np. „Poręczam za wystawcę tylko do kwoty 7000 zł. – Jan Kowalski”. Ponadto poręczyciel odpowiada w sposób solidarny z innymi dłużnikami wekslowymi, co oznacza, że posiadacz weksla może według swegowyboru dochodzić zapłaty sumy wekslowej od wszystkich łącznie lub tylkowybranych dłużników. Wierzyciel może więc dochodzić zapłaty wprost od poręczyciela bez wszczynania wcześniej postępowania wobec wystawcy za którego poręczono np. gdy jest on w stanie likwidacji czy upadłości.

W obrocie gospodarczym najczęściej jest stosowane poręczenie wekslowe:
-współmałżonków głównych dłużników wekslowych – jako zabezpieczenie wierzyciela zarówno przed trudnościami natury formalnej w trakcie prowadzenia egzekucji (gdy współmałżonek zgodził się na podpisanie weksla) oraz przed możliwością nagłego pogorszenia się sytuacji majątkowej dłużnika wekslowego związaną z ustaniem małżeństwa lub wspólności majątkowej małżeństwa
- członków zarządów spółek prawa handlowego za zobowiązania spółek – stosowany szczególnie w odniesieniu do nowotworzonych podmiotów oraz do tych, które posiadają niski poziom kapitałów własnych