Kontrakty handlowe w firmie X cz. 1

Jeżeli chodzi o kontrakty zawierane przez firmę X, to w dniu 30 lipca 1997 roku, zawarto pierwszą umowę o wzajemnej współpracy z firmą BB. Była to umowa zawarta przez już wtedy istniejącą firmę Linx, następnie jednak po powstaniu firmy X, wszystkie prawa zostały na nią przeniesione, gdyż dotyczyły głównie produkcji. Przedmiotem tej umowy jest udostępnienie licencji na produkcję balonów lateksowych. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowy opis omawianego kontraktu.

Podmioty kontraktu
• Firma X Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ulicy Skarszewskiej 1, występującego w charakterze Licencjobiorcy.
• Firma BB z siedzibą w Mere, Industriepark, J. Cardlina 198, występującego w charakterze Licencjodawcy.

Oświadczenia
1. Każda ze stron jest spółką działającą z prawem kraju, w którym została założona, z pełnym prawem do zawarcia niniejszej umowy oraz do wykonywania oraz jej obowiązków wynikających poniżej.
2. Wykonanie niniejszej Umowy zostało należycie umocowane zgodnie ze wszystkimi wewnętrznymi procedurami. Podpisy na umowie stanowią prawnie ważne oraz obowiązujące zobowiązania stron.

Opis przedmiotu licencji
1. Licencjodawca jest właścicielem kompletnego systemu do produkcji balonów lateksowych opisanego w poniżej, zwanego dalej Systemem. System nie jest przedmiotem ochrony patentowej. Prawo korzystania z systemu w formie dokumentacji technicznej może zostać przekazane osobom trzecim w celu użycia w produkcji.
Opis systemu do produkcji balonów:
- dokumentacja konstrukcyjna,
- schematy elektryczne,
- schematy systemu grzewczego,
- pneumatyczne schematy sterowane automatyką,
- program sterujący głównym zespołem,
- instrukcja obsługi linii produkcyjnej,
- instrukcja przygotowywania lateksu,
- instrukcja mieszania kolorów,
- dokumentacja form balonowych.
2. Licencjodawca oświadcza, że jego prawa do Systemu nie są ograniczone, a System nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich.

Udzielenie licencji
1. Licencjodawca niniejszym udziela firmie X niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Systemu oraz stosowania go w jego przedsiębiorstwie prowadzonym w Polsce na czas nieokreślony za ustalone wcześniej wynagrodzenie.
2. Licencjodawca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną osobę trzecią bez zgody Licencjobiorcy. W przypadku przeniesienia przez Licencjodawcę praw i obowiązków, Licencjobiorca powinien zostać o tym fakcie powiadomiony.

Zobowiązania Licencjodawcy
Licencjodawca jest zobowiązany:
- przekazać Licencjobiorcy dokumentację techniczną wymaganą do wdrożenia Systemu w przedsiębiorstwie X
- przekazać Licencjobiorcy niezbędne informacje do wdrożenia Systemu, konserwacji wyposażenia, a także wstępnego przeszkolenia
- zapewnić Licencjobiorcy oraz jej pracownikom szkolenie dla pierwszych operatorów systemu

Gwarancja
Licencjodawca gwarantuje, że wcześniej opisany system pozwala osiągnąć jakość oraz parametry ustalonej wielkości produkcji. Gwarancja ważna jest 12 miesięcy od uruchomienia, przy czym System jest używany i wykorzystany przez Licencjobiorcę zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz informacjami udzielonymi przez Licencjodawcę.
 
Poufność
1. Wszelkie informacje techniczne, finansowe, handlowe i inne, a także dane dostarczone przez Licencjodawcę, dotyczące prawidłowego korzystania z Systemu, które zostały określone jako tajemnica przedsiębiorstwa (poufne), poczytuje się za poufne.
2. Licencjobiorca podejmie wszelkie niezbędne i uzasadnione środki, aby zapobiec ujawnieniu osobom trzecim jakichkolwiek uzyskanych informacji.
3. Postanowienia określone powyżej nie mają zastosowania do ujawnienia, które zostało dokonane odpowiednio: władzom publicznym, sądowi w jakimkolwiek postępowaniu prawnym, biegłym rewidentom oraz prawnikom lub specjalistom działającym na rzecz Strony. Licencjodawca powinien zostać powiadomiony o takim ujawnieniu.
4. X zobowiązuje się nałożyć powyższy obowiązek poufności na swoich pracowników.
5. Za każdy przypadek naruszenia któregoś z powyższych zastrzeżeń, Licencjobiorca będzie zmuszony do zapłaty, niezależnie od winy kary umownej w ustalonej przez obie strony wysokości, jako minimalną kwotę odszkodowania.

Wynagrodzenie
1. Za licencję udzieloną zgodnie z niniejszą umową, X zapłaci Licencjodawcy roczne wynagrodzenie (opłata licencyjna) w wysokości 2% rocznego obrotu firmy X w poprzednim roku obrachunkowym.
2. X udostępni Licencjodawcy informacje dotyczące swojego rocznego obrotu.
3. Opłata licencyjna wskazana powyżej, będzie ustalana w złotych polskich przeliczonych na EURO na podstawie kursu sprzedaży NBP, w ustalonym dniu każdego roku.
4. Opłata licencyjna będzie płatna w czterech, kwartalnych ratach na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Licencjodawcę w ciągu 60 dni od wystawienia noty obciążeniowej.
5. Licencjodawca zastrzega sobie także prawo do naliczania odsetek z tytułu zaległości w płatności opłat licencyjnych, w wysokości 8% od dnia, kiedy taka płatność stała się wymagalna do dnia, kiedy płatność została przekazana na rachunek Licencjodawcy.
6. Płatność opłat może zostać dokonana przez potwierdzenie wzajemnych wierzytelności stron.

Odpowiedzialność i jej ograniczenie
1. Licencjodawca oświadcza jest właścicielem Systemu będącego przedmiotem niniejszej Umowy oraz, że jego prawa do niniejszego Systemu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
2. Licencjodawca będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane jedynie z jego winy umyślnej lub rażącego zaniedbania.
3. Licencjodawca nie odpowiada za straty lub zyski, straty produkcji lub przerwanie działalności przedsiębiorstwa oraz żadne szkody wynikające z tego, chyba, że takie szkody są spowodowane umyślnie przez Licencjodawcę.
4. Łączna odpowiedzialność Licencjodawcy nie przekroczy ostatniej opłaty licencyjnej.
5. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności przyjmuje się na korzyść Licencjodawcy.
6. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za naruszenie wykonania, oprócz zobowiązania do zapłaty, z powodu okoliczności będących poza jej kontrolą, włączając w to w szczególności, ale nie tylko siłę wyższą.

Czas trwania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Licencjodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, w przypadku, gdy X naruszy podstawowe postanowienia umowy.

Drugą umową zawartą także w celu uregulowania współpracy z firmą XXC jest tzw. umowa kompensacji. Umowa ta wynika przede wszystkim z charakteru współpracy obu firm. Firma XXC jest głównym odbiorcą wyrobów gotowych w postaci balonów lateksowych, jest także głównym dostawcą surowców niezbędnych do produkcji tych dóbr. W celu ułatwienia rozliczeń handlowych firmy zdecydowały się na tego typu umowę, znacznie ułatwiającą współpracę.
Poniżej bardziej szczegółowo przedstawiono warunki umowy.

W umowie przewidziane zostały następujące ustalenia:
1) Zlecenia na wykonanie balonów gładkich będą realizowane na podstawie zamówień w formie pisemnej
2) Zlecenia na wykonanie balonów z nadrukiem będą każdorazowo ustalane w formie pisemnej (faxem bądź e-mailem)
3) Wartość poszczególnych zleceń będzie ustalana każdorazowo w zależności od wielkości zamówienia
4) Umowa przewiduje wymianę doświadczeń pomiędzy stronami w dziedzinie handlu i marketingu, a także techniki
5) Płatności powstałe w wyniku zakupów dokonywanych przez obie strony, będą rozliczane na zasadzie wzajemnej kompensacji. Rozliczenie ustala się na koniec każdego miesiąca