Agroturystyka jako popularna forma wypoczynku

Agroturystyka w naszym społeczeństwie staje się modną formą spędzania czasu wolnego, coraz częściej preferowaną przez różne kategorie zawodowe i grupy społeczne. Trafne jest spostrzeżenie, że właśnie agroturystyka bardziej niż inne rodzaje turystyki przejawia ścisłą zbieżność swoich funkcji (funkcja wypoczynku, zdrowotno-rekreacyjna, Czytaj więcej...

E-marketing w firmie cateringowej cz. 2/2

W związku z korespondencją można ustalić też zadania do wykonania (np. w przypadku wysłania wstępnej oferty) lub nie ustalać zadań (np. wysyłka aktualnych informacji o firmie, zmianie adresu, życzeń świątecznych itp.). Ostatnim krokiem w wykonaniu korespondencji seryjnej jest ustalenie dokumentów do wysłania, ustalenie treści wiadomości Czytaj więcej...

E-marketing w firmie cateringowej cz. 1/2

Aby firma mogła funkcjonować na rynku, musi mieć klientów. Podstawą marketingu firmy jest ich zdobycie i utrzymanie. Konieczne jest do tego nawiązanie i utrzymanie kontaktu z klientem. Służyć do tego może między innymi witryna internetowa z rozbudowanymi opcjami.W celu efektownego wykorzystania witryny internetowej niezbędna jest wiedza na temat Czytaj więcej...

Projekty budowlane

Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ustalonych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla niej umożliwia podjęcie starań o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Działaniem niezbędnym do jej uzyskania jest opracowanie projektu budowlanego zamierzenia inwestycyjnego.Osoba, która legitymuje się prawem do Czytaj więcej...

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Osoba, która pragnie zainicjować proces budowlany obiektu budowlanego jakim jest np. dom (budowa systemem gospodarczym lub przez firmę - kompleksowego wykonawcę) musi uzyskać pozwolenie na budowę, powinna posiadać przede wszystkim prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przez prawo to należy rozumieć tytuł prawny wynikający z Czytaj więcej...

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Przed rozpoczęciem budowy obiektu budowlanego, jakim jest np. dom czy budynek handlowy, obligatoryjne jest wcześniejsze otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Określa ona w sposób szczegółowy, co na danej działce można wybudować, a także jakie warunki należy przy tym spełnić. Aby ubiegać się o wydanie decyzji o Czytaj więcej...

Nadzór budowlany

Polskie ustawodawstwo ujmuje nadzór budowlany w dwóch znaczeniach: jako pewien układ zależności organizacyjnej między podmiotami spełniającymi funkcje administracji publicznej oraz jako kategoria prawa materialnego.   Wówczas organ administracji publicznej na podstawie norm prawa powszechnie obowiązującego może nakładać pewne obowiąCzytaj więcej...

Uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnikami procesu budowlanego, niezależnie czy budowany jest dom czy pojedyncze mieszkanie, są według ustawy Prawo budowlane: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy bądź kierownik robót. Należy jednak zauważyć, że oprócz podmiotów wymienionych powyżej z przepisów prawa budowlanego wynika, iż jest to róCzytaj więcej...

Czym jest proces inwestycyjny (proces budowlany)?

Pojęcie inwestycji, od którego należy rozpocząć, należy do kategorii pojęć ekonomicznych, a nie prawnych. Ekonomiści określają inwestycję jako nakłady gospodarcze zmierzające do stworzenia nowych lub powiększenia istniejących już składników majątku trwałego. Natomiast proces inwestycyjny jest kompleksem stale powtarzających się działaCzytaj więcej...

Decyzje i postanowienia prawa budowlanego

Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę. Kończy więc postępowanie w danej instancji. Decyzja powinna mieć formę pisemną. Jest to zrozumiałe, jeśli się zważy, że stanowi ona trwałą postawę uzyskiwanych przez stronę uprawnień np.: uprawnienia budowlane. Jeśli postępowanie administracyjne z jakiejkolwiek przyczyny stało Czytaj więcej...

Postępowanie administracyjne w procesie budowlanym

Administracja publiczna sprawowana jest przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego w różnych prawnych formach działania. Jedną z tych form jest wydawanie indywidualnych aktów administracyjnych w formie decyzji administracyjnych. Inną prawną formą działania administracji jest stanowienie powszechnie obowiązujących Czytaj więcej...

Metody informowania o jakości w reklamach telewizyjnych

Reklama nie stawia sobie zadań moralnych, jej podstawowym celem jest sprzedawanie przy pomocy informacji i perswazji. Często oskarżana o obrazę moralności oraz kłamstwo. Jednak wraz ze wzrostem świadomości odbiorców zaczynają oni rozróżniać prawdę od fałszu i pomimo, że zdarzają się jeszcze reklamy produktów mało wartościowych, to Czytaj więcej...

Zasady komunikacji masowej w marketingu

Narodziny kultury masowej wiąże się zazwyczaj z pojawieniem się masowej komunikacji charakteryzującej się istnieniem dużej publiczności oraz technicznych środków zapośredniczania. Drugi człon określenia komunikacja masowa nie wymaga komentarza, aczkolwiek wpływ dużej liczby osób uczestniczących w akcie komunikowania powoduję, iż konieczne Czytaj więcej...

Znaczenie jakości produktów w marketingu

W obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki jednym z głównych problemów jest poprawa konkurencyjności. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związana z tym liberalizacja w handlu sprawiają, że krajowi producenci coraz bardziej narażeni są na zagraniczną konkurencję. Zagrożenie to dotyczy także sektora spożywczego, który w świetle wciCzytaj więcej...